Zaštita od požara – ZOP

  • Konsultanstke usluge iz oblasti zaštite od požara – mesečni servis (stručno osposobljeno lice za sprovođenje zaštite od požara)
  • Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)
  • Evaluacija Sistema zaštite od požara – procena usklađenosti vašeg sistema ZOP sa zakonskom regulativom i izrada plana unapređenja sistema
  • Izrada Pravila zaštite od požara sa planom evakuacije i uputstvom za postupanje u slučaju požara
  • Izrada uputstava iz oblasti zaštite od požara u skladu sa potrebama radnih procesa i opreme koja se koristi
  • Izrada Programa osnovne obuke radnika iz zaštite od požara
  • Održavanje osnovne obuke radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja
  • Treninzi za rukovodstvo i zaposlene – prava, obaveze, odgovornosti i interne  procedure iz oblasti ZOP
  • Izvođenje vežbe evakuacije
  • Podrška u nabavci aparata za gašenje požara i druge opreme za zaštitu od požara u skladu sa Zakonom.